Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев председателства третото заседание на Тематичната работна група по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г).  Той е и ръководител на Управляващия орган на програмата.

По време на работната среща основна тема на разговорите бе проектът на насоките за кандидатстване по процедурата чрез подбор на проектни предложения по подмярката. Представителите на различни организации, извършващи своята дейност в областта на селското стопанство и преработката на селскостопански продукти, имаха възможност да изразят мнение и обсъдят множество въпроси, свързани с правилата по предстоящият прием.

С цел обявяване на приема по процедурата, участниците дискутираха документите, преди публикуването им за второ обществено обсъждане и финализиране на окончателния им вариант.

Подпомагането по подмярката е насочено към постигане на целите на ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност и икономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателния сектор.

Осигуряването на подпомагане по процедурата следва да допринесе за подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделски производители, преработватели и търговци. Реализираните проекти ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността и по-доброто интегриране в агрохранителната верига на производители и предприятия от хранително – вкусовата промишленост.

Важно е да се отбележи, че финансовите средства по процедурата се осигуряват от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/  и средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване /EURI/. В тази връзка, целевата насоченост на приема е да насърчава икономическото и социалното развитие и да допринася за издръжливо, устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. На това се основават и критериите за подбор, гласувани от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020.

Сподели в: