Върни се горе

Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. проведе заседание. В заседанието, освен членовете освен членовете на ТРГ, взеха участие и представители на всички земеделски браншови организации и НПО, които са заявили интерес и намерения да участват в подготовката на документа, но не отговарят на изискванията на Постановление на Министерски съвет 142. Този подход ще бъде прилаган винаги, заседанията ще са отворени за всички заинтересовани лица. Министерството на земеделието, храните и горите желае да вземе в предвид на позициите на браншовите организации от всички сектори в аграрния отрасъл. Това заяви по време на заседанието заместник-министърът на земеделието, храните и горите и председател на работната група Вергиния Кръстева.

 

 

Заместник-министър Кръстева подчерта, че в предстоящите заседания на ТРГ ще имат възможност да участват всички браншови организации и заинтересовани страни за изготвянето на качествен стратегически документ, отразяващ нуждите нa бранша. С цел прозрачност и публичност всички обсъждани документи, част от стратегическия план, както и протоколи от проведените заседания, ще бъдат публични. След утвърждаване на протокола от проведено заседание, както и материали от него, ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, рубрика ОСП 2021-2027 г., подрубрика Тематична работна група за ОСП 2021-2027 г. на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/tematichna-rabotna-grupa/.

 

Бяха обсъдени и приети вътрешните правила за организацията и дейността на ТРГ. В определения 7-дневен срок преди заседанието на работната група, браншовите организации ще имат възможност за обсъждане на изпратените материали и изготвяне на позиция съвместно със своите членове. Председателят на ТРГ, съгласно ПМС 142, може да кани за участие в заседанията представители и на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнението на политиките, финансирани от фондовете за програмния период 2021-2027 г.

 

Обсъдени бяха и постъпили становища и предложения по Проекта на идентифицирани потребности, който беше представен официално от МЗм на 23 юни 2020 г. Проектът е следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. преди разписване на мерките. Всички заинтересовани страни, които са изпратили бележки ще получат справка на постъпилите становища. На следващото заседание на ТРГ, в рамките на до три седмици, ще бъдат обсъдени и отразени становищата, с цел финализиране на потребностите за стратегическия план и преминаване към следващия етап от планиране.

 

Заместник-министър Вергиния Кръстева подчерта важността на документа, който ще определи посоката и развитието на българското земеделие в следващите 7 години. "С общи усилия ще успеем да разработим възможно най-добрия документ, който ефективно и балансирано да отразява и адресира реалните нужди и приоритети от финансиране в земеделския сектор и хранително-вкусовата промишленост“, допълни още тя.  Вергиния Кръстева заяви важността на браншовите организации и предоставената им възможност за тяхното активно участие и принос, мотивирани становища, препоръки и споделяне на опит в изготвянето на документа. Тя припомни, че до края на годината страната ни трябва да представи проекта на Стратегическия план пред Европейската комисия при отчитането на конкретните нужди на сектора и тяхното участие е приоритет.            

 

В заседанието участваха, както представители на ТРГ по Заповедта на МЗм и  всички, които заявиха интерес да се включат в групата - представители на Фондация Биоселена; Национална асоциация на зърнопроизводителите; Национална асоциация “Зелена Сърница”; Българска асоциация „Биопродукти“; Българска камара на месодайното животновъдство, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национален съюз на говедовъдите, Национален съюз на градинарите, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, СНЦ „Българска асоциация на търговците на агротехника“, Българска асоциация на собствениците на земеделски земи, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, СНЦ Национален съюз на зооинженерите в България, Съюз на птицевъдите в България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните и Звено за управление на Националната селска мрежа.  За работата на ТРГ основно значение ще има активността на всички заинтересовани страни, както и публичността при изготвяне на стратегическия план.

 

 

     

Сподели в: