Върни се горе

За втора поредна година Европейската комисия стартира второто издание на конкурса „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)! Темата на тазгодишното издание е  - „Сила за младите хора“.

Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическата структура на селските райони.  За първи път ще бъде връчена и награда за проекти, фокусирани върху насърчаването на равенството между половете. Сред категориите на ARIA, в които ще се състезават проектите, тази година са:

1. Интелигентно и конкурентно селско стопанство и в частност това са проекти, финансирани от ОСП, които допринасят за интелигентен, конкурентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, гарантиращ дългосрочна продоволствена сигурност.

2. Опазване на околната среда, като тук попадат проекти, които допринасят за опазването на околната среда, включително биоразнообразието, справят се с изменението на климата, демонстрират устойчивост и/или допринасят за зелено възстановяване.

3. Социално-икономическа структура на селските райони: проекти, финансирани от ОСП, които със своя принос за водят до икономическата устойчивост на селските райони на Европа, обръщат внимание на социалните аспекти по иновативен начин, демонстрират устойчив подход за увеличаване на ползите от цифровизацията в земеделието и за селските райони общности, допринасят за приобщаването и устойчивостта на селското общество и/или подкрепят селските предприемачи и фирми по иновативен начин.

4. Младежи в селските райони: Проекти, които насочват вниманието към младите хора (под 40 години), подпомагат развитието на умения в селските райони, помагат за съживяването на селските райони и разработват устойчиви и висококачествени работни места в селските райони, достъпни за младите хора.

Всички проекти, във всички 4-ри категории, трябва да отговарят на междусекторна цел, която е свързана с постигане равенство между половете. Журито ще избере победител измежду 24-те одобрени проекта, финансирани от ОСП, по-специално тези, които постигат равенство между половете. Всички проекти (изпратени в някоя от категориите), които включват жени в някой от етапите си, могат да участват в надпреварата за наградата „Равенство между половете“.

 За да участвате в конкурса е необходимо да се свържете с Вашия клон на Национална ОСП мрежа, за да представите проекта си и заявите интерес за участие в конкурса на ARIA. Лице за контакт по ОСП от страна на българската мрежа е Елена Хаджиниколова, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ, с нея може да се свържете по електронен път на следната електронна поща: ehadjinicolova@mzh.government.bg.

Пълна информация за конкурса и допълнителни насоки (включително шаблона за кандидатстване) може да бъде намерен на страницата на ARIA: Agricultural & Rural Inspiration Awards 2024 | European CAP Network (europa.eu).

 

Тук може да се запознаете с Насоките за кандидатстване, които включват:

Критерии за допустимост и процес на кандидатстване:

• Проектите могат да се подават само от Националните ОСП мрежи. Проекти, които са изпратени от контакти извън Мрежата, няма да бъдат разглеждани.

• Всички проекти трябва да са били финансирани от ОСП през периода 2014-2022 г.

• Проектите трябва, като общо правило, да бъдат завършени. Правят се изключения за действия по управление на земята съгласно годишни/многогодишни ангажименти (напр. агроекология, горско стопанство) или дългосрочни инфраструктурни инициативи или когато стъпките за финализиране не са завършени поради закъснения, свързани с COVID-19. При кандидатури на текущи проекти, трябва да бъдат вече в достатъчно напреднал етап, за да могат да демонстрират въздействие или конкретен успех.

• До осем (8) проекта могат да бъдат подадени от една ОСП Мрежа, от които до три (3) LEADER проекта.

• Всяка ОСП Мрежа може да изпраща кандидатури за всяка от четирите тематични категории и отговаря за номинирането на проекти в най-подходящата категория. Един проект може да бъде номиниран само в една категория!

• Проекти от Оперативни групи, които са били представени в EIP AGRI Awards, имат право да участват в ARIA Awards, освен ако не спечелят награда в EIP AGRI изданието.

• Шаблоните трябва да бъдат изпратени на английски и в Word.

• Всички окончателни номинации за проекти трябва да са постъпили на посочения по-горе адрес до 10 юли 2024 г.

• Оценяването ще започне през август и допълнителна информация за кандидатурите ще бъде споделена през септември.

• Предвиден е избор от 24 кандидати, от които 6 наградени.

 

Критерии за избор на най-добър проект в конкурса:

• Преки ползи: създаване на работни места, ползи за околната среда, пазарни предимства, възприемане на политиката, демонстрация на устойчивост или устойчивост и т.н.

• Ползи от работата в мрежа: синергии с добавена стойност, връзки с други проекти, връзка с дейности/приоритети на ОСП Мрежата, участие на заинтересовани страни.

• Потенциал за надграждане (географски, секторен, организационен и т.н.).

• Иновативен аспект при създаването на нови или значително подобрени процеси, услуги, продукти и/или технологии.

• Включване на млади хора (до 40 години).

 

Сподели в: