Върни се горе

Съставени са 128 акта при повече от 5200 проверки на държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Инспекциите са извършени в периода от 5-и до 7-и април в цялата страна.

В този период служителите от държавните предприятия за реализирали 2349 инспекции, от които 1014 на обекти за добив на дървесина, 1004 на превозни средства, 16 на ловци и 15 на риболовци. Съставени са 30 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 23,7 пространствени кубически метра дърва, една каруца и един моторен трион. 

През същия период горските инспектори от регионалните дирекции са извършили общо 2907 проверки. Инспектирани са 326 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 422 обекта за добив на дървесина, 1155 превозни средства, транспортиращи дървесина, 188 риболовци и 816 физически лица.

В резултат на контрола са съставени общо 113 констативни протокола и 98 акта. Основно установените нарушения са за добив на дървесина от немаркирани дървета и без позволително за сеч; за транспортиране и съхранение на немаркирани дърва за огрев и/или непридружени с превозен билет; за транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи или липсващи GPS–устройства; за некоректно водене на електронни дневници на обекти за складиране, преработване и експедиране на дървесина; за изграждане на извозен път в обект за добив на дървесина, който не е отразен в одобрения технологичен план, както и за извършване на любителски риболов без билет и други. 

Задържани са общо 39,10 пространствени кубически метра дърва за огрев, 8,34 плътни кубически метра обла строителна дървесина и 4 моторни превозни средства.

На 05.04.2022 г. при извършване на рутинна проверка в района на Държавно горско стопанство – София горските инспектори от РДГ–София са съставили акт на собственик на обект за складиране, преработване и търговия с дървесина. Констатираното административно нарушение е, че системата за постоянно видеонаблюдение на обекта не отговаря на изискванията на горското законодателство. Въз основа на изготвен констативен протокол е задържана производствената марка на обекта и е преустановена дейността му за срок от три работни дни. 

В същия ден в района на Държавно горско стопанство-Алабак служители на РДГ-Пазарджик установяват незаконно съхранение на 8,34 плътни кубически метра обла строителна дървесина, разположена в близост до насаждение, за което няма издадено позволително за сеч. Служителите на РДГ-Пазарджик са изготвили констативен протокол, с който е задържана дървесината, като същевременно са уведомени и органите на МВР.

При проверка в района на държавно горско стопанство-Буйновци горските служители от РДГ- Велико Търново са установили, че от горска територия – частна собственост, е извършен добив на дървесина от немаркирани в основата дървета и без да е издадено позволително за сеч. За установените нарушения по Закона за горите проверяващите са изготвили констативен протокол, с който са задържани и 25 пространствени кубически метра незаконно добити дърва за огрев. Работата по случая продължава.

В обект за добив на дървесина, намиращ се в района на Държавно горско стопанство-Видин, служители от РДГ-Берковица са констатирали, че е изграден извозен път, който не е отразен в одобрения технологичен план за добив на дървесина. За установеното нарушение е съставен акт на виновното лице.            

Три екипа горски служители са проверили на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик общо 139 превозни средства, натоварени с дървесина. В хода на проверките е констатирано едно нарушение на горското законодателство, за което е съставен акт за непредоставен достъп до данните от GPS–устройството на камион, превозващ дървесина в реално време.

Сподели в: