Върни се горе

Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗм) е предоставил на народните представители Мая Манолова, Албена Симеонова и Пламен Абровски подготвените от него подробни разчети и предложение за актуализация на бюджета.

Мотивираното предложение, изготвено от експертите на МЗм, за промяна на бюджета е в размер на 110,5 млн. лева и е за осигуряване на финансови средства за държавно подпомагане в сектор „Земеделие“. То е насочено към разрешаване на специфични проблеми на земеделските стопани чрез прилагане, както на мерки с компенсаторен и превантивен характер, така и на мерки за насърчаване конкурентоспособността на отрасъла и стабилизиране доходите на фермерите, в условията на задълбочаващата се пандемия и все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента.

Екипът на МЗм напълно разбира, че народните представители се подготвят за предизборна кампания или явно не са излизали от такава, но това не трябва да се прави на гърба на служителите на министерството и за тяхна сметка.

В тази връзка призоваваме г-н Абровски, г-жа Симеонова и г-жа Манолова при предстоящите дебати за актуализацията на бюджета в сектор „Земеделие“ да отчетат труда на експертите в МЗм, които имат заслуга при разработването на разчетите.

***********

Още веднъж прилагаме кратко резюме на предложените средства, които е наложително да залегнат в актуализацията на бюджета, обосновани в две основни направления:

  • 70 млн. лева за подкрепа на секторите: животновъдство и растениевъдство, свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19.

Тези средства ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани, в съответствие с действащата „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия.

Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи de minimis чрез Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани.

  • 40,5 млн. лева за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития и болести по растения и животни, както и за актуализиране бюджетите на съществуващи инвестиционни схеми за подкрепа, с оглед стартиране техния прием през 2021 г.
Сподели в: