Върни се горе

Научните изследвания (напр. Програма за научни изследвания и иновации ХРАНИ 2030) ще играят ключова роля за подобряване на устойчивостта и многообразието на хранителните системи и намирането на решения за хранителни отпадъци (1,3 милиарда тона годишно). Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на конференция в Брюксел на тема: „Иновации за бъдещето на земеделието и селските райони“, организирана от ЕК и посветена на взаимовръзката между наука, иновации и земеделие.

На конференцията присъства и Комисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган и председателя на комисията по земеделие в Европейския парламент Чеслав Адам Шекерски.


„Целевите изследвания и политики в областта на селското стопанство и биоикономиката ще помогнат за справяне с основните предизвикателства, пред които сме изправени днес, като гарантира: жизнеспособно производство на храни в отговор на нарастващото световно търсене; устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата; балансирано развитие на селските райони и техните общности“, подчерта Порожанов.


Министърът посочи като добри примери за широко и ефективно сътрудничество следните проекти по Хоризонт 2020:


•    „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (НЕФЕРТИТИ, RUR-12-2017) целящ да създаде 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални клъстера в 17 държави, включващи земеделски стопани организиращи демонстрации  и институции свързани със земеделието (съветници, НПО, индустрия, образование, научни институти и политици), и
•    Взаимно обучение (обмен на опит между партньори): достъп до иновации чрез демонстрационни дейности (PLAID), при което ще бъдат идентифицирани, обобщени и публикувани най-добрите практики и иновативни подходи при демонстрации за пазарна икономика в ЕС-28, Швейцария и Норвегия.


И в двата проекта, Българската национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) играе активна роля.


През юни Българското председателство на Съвета на ЕС организира водеща конференция, посветена на научните изследвания и иновации в гр. Пловдив– Food 2030, като двигател на преминаването към устойчивите хранителни системи. Такава трансформация изисква научни изследвания и иновации, които поставят хранителната система в центъра. Това е средство за гарантиране на продоволствената и хранителната сигурност в променящия се свят в комбинация с натиска, оказван от климатичните промени, недостига на ресурси, намаляването  на биологичното разнообразие, недохранването, демографските промени и миграцията.

 

Сподели в: