Върни се горе

Министърът на земеделието, храните и горите представи резултатите от първите три месеца на българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „Земеделие“ пред браншовите организации в сектора.

„Нашето председателство е едно от най-прозрачните и конструктивни, постоянно, получаваме похвали за организацията и фокуса на заседанията“, заяви министър Порожанов.

Първите три заседания бяха посветени на Съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на ОСП след 2020 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и земеделието“. Българското председателство структурира работата на Съвета под формата на серия от фокусирани дебати по основни елементи от Съобщението, с цел повишаване на разбирането на държавите членки по предложенията на ЕК и оформяне на общи насоки от Съвета, които да насочат ЕК при изготвянето на законодателните предложения.

„Дебатът в голямата си част беше публичен и се радваше на огромен интерес. За нас като председателство беше важно да покажем какви са настроенията и позициите на различните държави членки“, подчерта Порожанов и припомни, че в ролята си на председател България е движещата сила на работата на Съвета.

„Трябва да координираме позициите на държавите членки за постигане на компромис по актуалните въпроси, представляваме Съвета пред другите институции. За тази цел Председателството трябва да действа като честен и неутрален посредник“, допълни министърът.

По време на дебатите бяха разисквани добавената стойност на ОСП и целите, които трябва да бъдат поставени на европейско ниво и адекватното ниво на субсидиарност. Държавите членки като цяло принципно подкрепиха новия модел на прилагане, предложен от Комисията, но същевременно подчертаха необходимостта този модел да намалява административната тежест върху земеделските стопани и националните/регионалните администрации.

Държавите членки приветстваха предложението на Комисията за повишаване на настоящото ниво на субсидиарност, като същевременно настояха да се осигурят еднакви условия на изпълнение за държавите членки и да се запази „общият“ характер на ОСП.

Като цяло държавите членки подчертаха важната роля на директните плащания за постигане на целите на ОСП и изразиха съгласие, че директните плащания имат за цел да подпомагат доходите на земеделските стопани като компенсират съществуващата разлика между тях и доходите в други икономически отрасли и допринасят за справедлив жизнен стандарт.

В резултат на интензивната работа на българското председателство на заседанието на Съвета на 19 март т.г., бяха приети Заключения на Председателството, които акцентират върху основните елементи и теми в Съобщението на Комисията. Целта на тези Заключения е да адресират опасенията, целите и нуждите на държавите членки и същевременно да подпомогнат и насочат Комисията при изготвянето на пакета от законодателни предложения за бъдещата ОСП. Основните послания в Заключенията са:

ОСП следва да бъде допълнително подобрена чрез повишаване на сегашната й добавената стойност и чрез опростяване на политиката, съгласно новия модел за постигане на резултати с цел намаляване на административната тежест;

Партньорството със земеделските стопани следва да бъде засилено и земеделските производители да останат в центъра на политиката;

Бюджетът на бъдещата ОСП следва да бъде адекватен на нейните по-амбициозни цели по отношение на предоставянето на обществени блага, по-специално в областта на опазването на околната среда и изменението на климата;

Необходимо е държавите членки да разполагат с повече субсидиарност и гъвкавост, вземайки предвид националните и регионални особености, което ще допринесе за по-ефективното  изпълнение на политиката.

 

Министър Порожанов обясни, че това, което предстои, е публикуването на предложението на ЕК за Многогодишна финансова рамка след 2020 г. на 2 май 2018 г. и на пакета от законодателни предложения за бъдещата ОСП в края на май 2018 г.

„Едва тогава ще може да започне истинският дебат по конкретните параметри на бъдещата политика. Трябва да имаме предвид, че преговорите по законодателните предложения за ОСП след 2020 г. могат да бъдат приключени, едва след като Европейският съвет постигне споразумение относно политическите елементи на Многогодишната финансова рамка след 2020 г. По представената информация, това споразумение не се очаква да бъде постигнато преди втората половина на 2019 г“., обясни министърът.

„Земеделският бранш успяхме да изработим една рамка за бъдещата ОСП и се радваме, че Българското председателство се придържа към нея“, заяви  Цветан Филев, председател на асоциацията на тютюнопроизводителите.

 

Сподели в: