Върни се горе

       От 17 декември до 15 януари 2019 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция. Бюджетът на помощта е 3 500 000 лева,  реши Управителният съвет на фонд „Земеделие“.

           Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация. Финансовата подкрепа е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

            Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лв.) за период от три данъчни години (2016– 2018 г.).

       Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани земеделски стопани, по реда на Наредба №3 от 1999 г.

             Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване по помощта.

Развъдните организации получават 1,7 млн. лева допълнително

         Управителният съвет на фонд „Земеделие” разпредели допълнителен ресурс от 1,7 млн. лева за развъдните асоциации по  схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2018 г.

С отпуснатите допълнителни средства бюджетът по държавната помощ се увеличава от 5 500 000 лв. на 7 200 000 лв.

             Увеличението се налага поради факта, че заявената сума от развъдните организации за извършени дейности през 2018 г., надвишава одобрения през март тази година бюджет. Припомняме, че тогава с решение на УС на ДФЗ бяха утвърдени 5 500 000 лв. за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

           По линия на помощта се подпомагат до 100% от административните разходи за водене на родословна книга и до 70% от разходите за определяне на продуктивните и генетичните качества на животните.  Бюджетът на помощта за периода на прилагане 2015 - 2020 г. е в размер на 35 689 883 лв.

УС на ДФЗ увеличи ресурса за профилактични дейности и унищожаване на мъртви животни

           С решения на УС на фонд „Земеделие“ е увеличен и ресурсът по държавните помощи за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за периода 01.07.2018 – 15.11.2018 г. Повишава се и бюджетът по схемата „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“. 

            УС на ДФЗ предоставя средства в размер на 9 084 041 лева по първата схема, по която се компенсират разходите на животновъдите, направени за гарантиране здравето на животните, недопускане разпространение на заразни болести в стадата и предотвратяване на зоонози. Средствата се изплащат след представяне на обобщена информация от БАБХ за дейностите, извършени през посочения период;

         Средствата се разпределят по направления, както следва:

  • Имунопрофилактични мероприятия - 1 848 073 лв.
  • Клинични изследвания - 4 248 931 лв.
  • Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания-2 069 548 лв.
  • Отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни -122 лв.
  • Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 216 693 лв.
  • Закупуване на диагностикум „Туберкулин" от PBJI - 81 671.49 лв. 
  • Диагностикуми използвани на терен (ваксина Антракс и Туберкулин ППД) - 619 002 лв.

         Бюджетът на фонд „Земеделие" за 2018 г. в частта „Държавни помощи" е увеличен с 5 000 000 лв., при което общият размер се променя от 142 484 824 лв. на 147 484 824 лв. По схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните" от 20 000 000 лв. средствата нарастват до 24 288 346 лв.

         По схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ увеличението е  с   1,5 млн. лв., при което общият ресурс за 2018 г. се променя от 12 000 000 лв. на 13 500 000 лв.

Сподели в: