Върни се горе

На 04.04.2018 г. бяха издадени първите 14 решения за одобрение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.). 

Това са 56% от общо класираните по втория прием 25 кандидати по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР).

Всички 14 стратегии са финансирани от ПРСР 2014-2020 г., като пет от тях получават финансиране и от Оперативна програма "Околна среда" 2014–2020 г.  Девет от стратегиите получават финансиране и от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014–2020 г., седем от тях от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014–2020 г., и седем от стратегиите и от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. Общата сума на предоставената финансова помощ на одобрените към настоящия момент стратегии е в размер на над 78 млн. лв.

Предстои съгласуването на споразуменията от всички управляващи органи на програмите, предоставящи финансиране, след което одобрените местни инициативни групи ще бъдат поканени да подпишат споразуменията за изпълнение на стратегиите за ВОМР.

Приложение: Списък на стратегиите за ВОМР, за които са издадени решения за одобрение.

№    рег. номер    Кандидат
1    BG06RDNP001-19.001-0040    Сдружение "Местна инициативна група Бяла Слатина"
2    BG06RDNP001-19.001-0012    Сдружение "Местна инициативна група Добричка"
3    BG06RDNP001-19.001-0064    Сдружение "Местна инициативна група - Тунджа"
4    BG06RDNP001-19.001-0025    Сдружение "Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш"
5    BG06RDNP001-19.001-0033    Сдружение "Местна инициативна група Балчик- Генерал Тошево"
6    BG06RDNP001-19.001-0048    Сдружение "Местна инициативна група Главиница - Ситово  Крайдунавска Добруджа"
7    BG06RDNP001-19.001-0052    Сдружение "Местна инициативна група Хисаря"
8    BG06RDNP001-19.001-0021    Сдружение "местна инициативна група Свиленград ареал"
9    BG06RDNP001-19.001-0018    Сдружение "Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник""
10    BG06RDNP001-19.001-0043    Сдружение "Местна инициативна група - Самоков"
11    BG06RDNP001-19.001-0068    Сдружение „Местна инициативна група Костинброд – Своге"
12    BG06RDNP001-19.001-0004    Сдружение "МИГ Стамболово - Кърджали 54"
13    BG06RDNP001-19.001-0001    Сдружение "Местна инициативна група Лом"
14    BG06RDNP001-19.001-0032    Сдружение "Местна инициативна група - Куклен - Асеновград"

Сподели в: