Върни се горе

24 проектни предложения на „Напоителни системи" ЕАД на обща стойност 106 979 203,05 лв. са одобрени за финансиране по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР (2014-2020 г.). Проектите са подадени преди една година, а тяхното разглеждане и оценка приключи в петък миналата седмица.

 

С изпълнението на проектите ще бъде извършена реконструкция, рехабилитация и модернизация на хидротехнически съоръжения, главни напоителни канали, магистрални канали, деривационни канали, напорни водопроводи, тръбопроводи, изравнители и дюкери, разположени на територията на цялата страна. Това ще спомогне и за ефективно използване на водните ресурси чрез въвеждането на нови технологии, за намаляване на загубите на вода в селското стопанство и повишаване качеството на услугите, предоставяни на земеделските производители.

Сподели в: