Върни се горе

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.) предвижда прилагането на обвързана подкрепа за крави, които са застрашени от изчезване. Целта на подпомагането е стимулиране добива на произведени по естествен начин здравословни храни със специфични уникални за съответната порода качества. Повишената добавена стойност на тази продукция има пряко отношение към икономическото състояние на земеделските стопани, основно от необлагодетелстваните региони в страната. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

Основни изисквания към земеделските стопани е да отглеждат 20 и повече крави от една застрашена от изчезване порода, както и да реализират на пазара животни за клане, износ или продажба в други стопанства, или мляко и млечни продукти. Дейността в стопанството трябва да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински и зоотехнически изисквания. Необходимо е заявените за подпомагане животни да са крави на възраст над 22 месеца, идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. Кравите от застрашените от изчезване породи са допустими да подпомагане само по тази схема за обвързана подкрепа.

Този вид животни са дял от земеделския сектор, който има изключително значение за съхраняване на биологичното разнообразие, поддържане на естествените екосистеми и устойчиво развитие на регионите с природни ограничения.

По време на Тематичната работна група бяха дискутирани актуализираните проекти на мерки, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, които вече са представяни на предходни заседания.

Сподели в: