Върни се горе

5 361 проверки са извършени от служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода 12-и до 14-и юли 2022 г. Съставени са 88 акта и 50 констативни протокола.

За посочения период от горските инспектори от  регионалните дирекции по горите (РДГ) в страната са извършени общо 3 105 проверки по спазване на горското и ловното законодателство. Проверени са 304 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 520 обекта за добив на дървесина, 1 029 превозни средства, транспортиращи дървесина, 182 риболовци и 1 070 физически лица.

В резултат от служителите на РДГ са съставени общо 50 констативни протокола и 71 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Основно установените с актове нарушения са за добив на дървесина от немаркирани дървета, за съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS – устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина, несвоевременно вписване на превозни билети за постъпила дървесина в електронните дневници на обектите, извършващи дървопреработване и търговия с дървесина и други.    

Задържани са общо 38,80 пространствени куб. м дърва за огрев, 5  моторни превозни средства,  един бензиномоторен трион и един инструмент за добив на дървесина.

От горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Шумен е съставен акт по Закона за горите на физическо лице за транспорт на дърва за огрев с невалиден превозен билет. Нарушението е констатирано при рутинна проверка на товарно превозно средство, превозващо 4 пр. куб. м маркирани дърва за огрев - бук и габър в местността „Момина чешма“, гр. Търговище. Колата, дървесината и представеният превозен билет, издаден за друго превозно средство, са задържани. Работата по случая продължава.

За същия период от три екипа горски служители са проверени общо 233 превозни средства, натоварени с дървесина, на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. Не са констатирани нарушения на горското законодателство.

През посочения период от служителите в държавните предприятия са извършени общо 2 256 проверки. Проверките са на: 956  обекта за добив на дървесина; 924 превозни средства;  23 ловци, 15 риболовци и 338 други физически лица. Съставени са 17  акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 14,63 пространствени куб. м дърва, три моторни превозни средства, четири каруци и един моторен трион.

Сподели в: