Върни се горе

В първия ден от старта на информационната кампания по директни плащания, над 400 стопани от областите Пловдив и Пазарджик бяха запознати с новите условия по кандидатстване за Кампания 2024. Срещите бяха открити от заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов. В тях участие взеха и експерти от МЗХ.

Заместник-министър Капитанов заяви, че към настоящия момент все още се очаква одобрение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г. от Европейската комисия. "Независимо от това, в максимално кратък срок успяхме  да публикуваме за обществено обсъждане по-голямата част от наредбите, които касаят прилагането на тези интервенции, както по Програмата за развитие на селските райони, така и по Наредба 3 за условията и реда за кандидатстване", посочи още той. Заместник-министър Капитанов подчерта, че в момента тече срокът за изпращане на становища и предложения по измененията на наредбите. "Така се стремим паралелно да върви процесът по обсъждане и в същото време да проведем едновременно кампанията. При  срещите със земеделските производители в страната, ако има предложения или корекции, ще бъдат добавени в съответните подзаконови нормативни актове", каза още той.

Заместник-министър Капитанов подчерта, че информационната кампания ще обхване всички области в страната до следващата седмица. По време на срещите бяха разяснени условията за кандидатстване за кампания 2024. Допустими за подпомагане са физически и юридически лица, които са активни земеделски стопани. Друго условие е доходите от селскостопанска дейност да съставляват най-малко 10% от общия приход на предприятието, вместо досегашните 1/3. Годишният размер на директните плащания трябва да е минимум 2% от приходите от неселскостопанска дейност, вместо досегашните 5%.

Сред другите изисквания към кандидатите са да са с валидни правни основания, а минималната площ за подпомагане да бъде  0,5 хектара.  "Целта е тези оператори, които имат консолидиран бизнес в няколко направления, да не бъдат ощетени и да бъде разширен максимално кръгът на подпомаганите", разясни заместник-министър Капитанов.

По обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци се създава нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи. При интервенциите за плодове и зеленчуци, изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискване земеделските производители  да предоставят опис, заверен от агроном. Запазва се възможността да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента.

По време на срещите от информационната кампания на МЗХ бяха обсъдени и компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение, както и новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Сподели в: