Върни се горе

  

    Във връзка с последните изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 42 от 2018 година), в частта му за реда и срока за потвърждаване валидността на действащи договори за наем над една година, към МЗм се обърнаха множество земеделски стопани и браншови организации, които изразиха опасенията си от факта, че се изискват сложни действия, администрирани от различни административни звена. Освен това структурата на собствеността върху земеделските земи е такава, че изисква намиране на множество съсобственици за съставяне, подписване и нотариално удостоверяване на нужните документи, регламентирани в Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Земеделските стопани считат, че дори и само от гледна точка на необходимото физическо време за извършване на изискваните действия, е почти невъзможно да се спази указаният в закона срок.

   Притесненията на земеделските стопани са основателни, още повече че непотвърждаването на дългосрочни договори за наем на земеделски земи биха дали съществено отражение върху земеползването и прилагането на други, законово регламентирани процедури, което в крайна сметка ще рефлектира върху устойчивото и предвидимо уреждане на поземлените отношения в следващи стопански години.

    Ето защо МЗм подкрепя приемане на подходящи изменения и допълнения на ЗСПЗЗ, които от една страна осигуряват приемственост в законодателството и спокойна работа на земеделските стопани, а от друга предотвратяват опити за заобикаляне или превратно прилагане на действащото законодателство в страната.

 

Сподели в: