Върни се горе

„Прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2023 – 2027 г. трябва да доведе до подем в селското стопанство, което ще подобри инфраструктурата и условията за живот в селските общини“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков на организираната от НСОРБ в Пловдив регионална дискусия  на кметове и председатели на общински съвети от Южен централен район за планиране.

Във връзка с разработването на методика за гарантиран бюджет за всяка селска община и планираното разпределение на 509 201 169 евро между 215 общини заместник-министър Неков представи допустимите инвестиции, по които общини ще бъдат допустими. Това са:

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в селските райони;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура (училища и детски градини) с местно значение в селските райони;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, вкл. и дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди;

Рехабилитация и доизграждане на канализационни системи и съоръжения;

Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.

Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот (читалища).

За подхода Водено от общността селско развитие (ВОМР) средствата от ПРСР ще бъдат в размер на 282 млн. евро, а заедно със средствата от другите програми те биха могли да достигнат за 900 млн. лева.

Заместник-министър Неков припомни пред представителите на местната власт, че Министерството на земеделието защити  60% национално съфинансиране по ПРСР, което се прави за първи път от присъединяването на България към Европейския съюз.

В дискусията участваха още Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ, Иван Кръстев – заместник-министър на труда и социалната политика, Николина Чапанова – член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Сподели в: