Върни се горе

„Държавата осигурява тази година безпрецедентна помощ за земеделските производители, която е изключително важна за сектора, за гарантираме продоволствена сигурност и ниските цени на храната до края на годината“. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на дебата за ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Министърът се подчерта, че малките и средни предприятия, заети в първичното производство на селскостопанска продукция, са едни от най-сериозно засегнатите от войната в Украйна и съответно от наложените санкции и предприетите ответни мерки. „Те са изправени пред редица предизвикателства, от които като най-сериозно очертаващото се е невъзможността да покриват значително нарасналите цени на ресурсите за производство. Без подпомагане от страна на държавата, жизнеспособността и оцеляването на редица земеделски стопанства ще бъдат застрашени, заради липсата на оборотни средства“, изтъкна аграрният министър.

Той посочи, че за подпомагане на селскостопанския сектор в следствие на войната в Украйна, Европейската комисия (ЕК) е разработила механизми за подпомагане. Сектор Земеделие се предвижда да бъде подпомогнат включително и с национални средства, които са записани в предложението на Министерството на земеделието за актуализация на държавния бюджет.

Министър Иванов посочи, че с изменението на държавния бюджет е необходимо да бъдат предвидени средства за подпомагане по следните направления:

1. Временна рамка на ЕК за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна с лимит за едно стопанство в първичното селскостопанско производство в размер до 35 000 евро, като помощта не се фиксира на основата на цената или количеството продукти, пуснати на пазара. Критериите са сходни с правилата по минималните помощи de minimis в селскостопанския сектор. Рамката е със срок на прилагане 31 декември 2022 г.

Той посочи, че за първото тримесечие на 2022 г. НСИ отчита общо нарастване на цените на стоките и услугите, които се влагат в селското стопанство, с 24,8% спрямо 2021 г., което в абсолютна стойност възлиза на близо 286 млн. лв. , на базата на което са правени разчетите за увеличените разходи на земеделските стопани. „Считаме, че би било изключително ползотворно България да приложи мярка по Временната рамка, с която поне частично да компенсира земеделските стопани за увеличените производствени разходи“, каза д-р Иван Иванов.

Той посочи още, че към момента това компенсиране се прилага чрез държавна помощ по Ковид мярката с общ бюджет от 143,5 млн. лв., които от снощи са почти напълно изплатени.

„Крайно необходимо е в настоящата криза да продължи подпомагането на селскостопанските производители, като по този начин ще се предотврати повишението на крайните цени на земеделските продукти през есента, стопанствата ще запазят своята устойчивост и ще продължат да гарантират продоволствието, както и да няма драстично повишение на цените на хранителните продукти.“, заяви министърът.

Второто направление за подпомагане са държавните помощи – хуманно отношение към свине и птици – 2022 година е последна за прилагането на двете схеми за държавни помощи. Българските свиневъди и птицевъди извършват дейности, като полагат допълнителни грижи към животните и осигуряват безопасни и качествени продукти на пазара на земеделска продукция.

През 2020 г. свиневъдите не получиха в пълен размер държавната помощ, поради влошената обстановка в страната, вследствие на заболяването Африканска чума по свинете. Поради този факт бяха изплатени средства в размер на 19,2 млн. лв., вместо сумата от около 35 млн. лв. Така до достигането на нотифицирания бюджет по помощта са необходими допълнителни 15 млн. лв., които сме разчели в предложението за изменение на бюджета. „Така даваме сериозен стимул на нашите свиневъди в тази тежка ситуация“, заяви аграрният министър.

При птицевъдството необходимите средства, за изплащането на помощта за 2022 г., така че да не бъде прилаган коефициент на редукция поради недостиг на финансов ресурс, възлизат на близо 3,7 млн. лв. По този начин производителите на птиче месо и яйца също ще могат да бъдат подкрепени в пълен размер. За 2022 г. достигаме пълните тавани, за да компенсират повишените разходите и вноса на занижени цени от ЕС, за да запазим рентабилни двата сектора.

С осигуряването на допълнителното финансиране от 18,7 млн. лв. ще може поне частично да се компенсират пропуснатите ползи и увеличените разходи на птицевъди и свиневъди.

„Мерките за финансова помощ през 2022 г. са в унисон с подписаното коалиционно споразумение за провеждане на политики за изграждането на жизнеспособен, конкурентен и пазарно-ориентиран селскостопански сектор и са насочени приоритетно към малките и средните земеделски стопанства“, подчерта министърът.

Общият размер на средствата, необходими за подпомагане на уязвимите сектори в селското стопанство с предстоящата актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година по бюджета на ДФ „Земеделие“, е в размер на 168,7 млн. лв., от които:

150 млн. лв. – за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани по Временната рамка във връзка с войната в Украйна;

и 18,7 млн. лв. – за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните.

От м. май 2022 г. във връзка с членове 80-85 на Регламент (ЕС) 625/2017 и чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните (ЗБАБХ), в агенцията има постъпления, свързани с осъществяване на фитосанитарния контрол по външните граници на ЕС. По прогнозни разчети сумите, които ще постъпват по сметката на БАБХ, се очаква да бъдат в годишен размер на около 25 млн. лв. в бюджета. Това са приходи, които до 21.05.2022 г. не са постъпвали по бюджета на БАБХ, респ. в държавния бюджет.

Министерство на земеделието има предвидени още два механизма с европейски средства -  кризисният бюджет на ЕС, отпуснат на българската държава от 10,6 млн. евро, който е с опция да бъде увеличен до 200% от преструктуриране в ДФЗ, без да товарим допълнително държавния бюджет.

Допълнително очакваме през юли да бъде променен европейски регламент и да бъдат отпуснати до 5% от ПРСР (от средствата за 2021 г. и 2022 г.) за директно подпомагане на земеделските производители. Така общият размер национални и европейски средства, на които разчитаме за директно подпомагане, за да запазим сектора конкурентоспособен, са между 290 и 295 млн. лв. Заедно с Ковид помощта, която снощи беше изплатена, подпомагането минава вече близо 450 млн. лв., което е двойно спрямо това, което държавата обичайно изплаща на земеделските производители и е безпрецедентна помощ за сектора.

Сподели в: