Върни се горе

Министерството на земеделието и храните ще продължи да финансира приоритетно проекти за сътрудничество между научните звена и бизнеса, с цел реализиране на иновативни решения в практиката през новия програмен период до 2027 г. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов, който откри форум на тема: „Устойчива агрохранителна система – национален приоритет за продоволствената независимост на България“. Основната цел на събитието е да постави ново начало  за обединяване на научния потенциал вътре и извън страната, за да може България да посрещне предизвикателствата, свързани с амбициозните цели на европейската политика за устойчив екологичен преход, фокусирани върху продоволствената сигурност, здравето на обществото и опазването на природната среда. 

Министър Тахов коментира, че основна тема на събитието е пътят към устойчиво и независимо бъдеще за българското земеделие и хранителната индустрия, като е важно да се постави началото на по-широка обществена дискусия за продоволствената независимост на страната. 

„Важно е науката и практиката успешно да взаимодействат по между си чрез ползотворен диалог, обмяна на опит и намиране на решения. Това е пътят, по който нашата агрохранителна система може да стане по-устойчива на глобалните предизвикателства, а те не са малко. Всички сме свидетели на климатичните промени, всички сме наясно с нарастващото население и ограничените природни ресурси. Пред тези проблеми се изправяме все по-често“, заяви той. 

Министърът на земеделието и храните подчерта колко е важна синергията межди учени, земеделски производители, преработватели и потребители. Той допълни, че те трябва да работят заедно, за да гарантират продоволствената сигурност на страната. „Възможност затова безспорно е навлизането и приложението на агротехнологичните решения, като нови системи на почвено плодородие и напояване, нови земеделски практики, съчетани с научно-приложни решения. Тук изключителен принос имат научни достижения като дигиталното и интелигентното земеделие, запазването и разширяването на генетичните банки, с цел съхраняване на биологично разнообразие“, коментира министърът на земеделието и храните. 
Министър Тахов посочи като сериозно предизвикателство необходимостта да бъде ускорен трансферът на знания и иновации към агрохранителния бизнес. Той гарантира, че Министерството на земеделието и храните ще подкрепя тези инициативи.

Сподели в: