Върни се горе

Институтите към Селскостопанска академия (ССА) трябва да се възползват от предстоящия прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на работните си срещи в област Плевен. Аграрният министър съобщи, че до края на годината се очаква да бъде обявен приемът по подмярката. „Общият финансов ресурс по нея ще бъде в размер на близо 30 млн. лева. Допустими кандидати ще са организации, които осъществят научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии“, каза проф. Бозуков. Той допълни още, че проектните предложения ще се подпомагат на 100% от Програмата.

„Бенефициентите ще имат възможност да финансират демонстрационни дейности с практически занятия по определена тема, с цел придобиване на информация и запознаването на обучаеми в реални практически условия“, поясни министърът. Проф. Христо Бозуков  бе категоричен за необходимостта от усвояването на практически знания и умения за развитието на българското селско стопанство и подготвянето на квалифицирани кадри в сектора. Той обясни, че ролята на институтите става още по-важна и значима, с навлизането на новите технологии в земеделието. „Посредством изпълнение на проектните си предложения вие ще може да представите технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности - обработка на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита; техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията; въвеждане на нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни, както и специални практики,  техники и технологии или съоръжения, свързани с опазване на околната среда,  подобряване на ефективността на използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика“, обясни земеделския министър. По подмярката ще се финансират напълно разходи за инвестиции, за организиране и предоставяне на обучения и на и логистични разходи, свързани с провеждането им.

В рамките на визитата си, министър Бозуков посети Института по лозата и виното в града. Той проведе среща с ръководството му, на която дискутираха необходимостта от инвентаризация на лозовите насаждения в страната, както и актуализирането и осъвременяване на сборниците с нормативите за засаждане и отглеждане на лозови насаждения у нас. Сборниците се разработват от Института и са издание на МЗм и ССА. Министър Бозуков изтъкна, че сборници последно са преиздавани през 90-те години и не отразяват съвременните норми и тенденции в отглеждането на лозови насаждения, което дава своето отражение върху развитието на лозарска дейност. Той изрази намерението си, да бъдат предприети нужните действия, за осъвременяване на сборниците, което ще послужи  определяне на нови ценови стойности по мярката за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Национална програма за подпомагане на лозаро  - винарския сектор, както и за разработването на нова методика, която да отговаря на настоящите добри практики в бранша.

Към Института по лозата и виното има изградена изба, създадена през 1892 г., в която се съхранява уникална колекция вина за страната ни. Най-старото вино е на 129 г., като в момента се работи по превръщането на избата в музей.

Земеделският министър проведе среща и с научния колектив на Института по фуражни култури. По време на разговорите бяха обсъдени актуални работни въпроси, както и предизвикателствата, пред които е изправена развойната  дейност в земеделието.

В рамките на посещението в Плевен министър Бозуков  разговаря и с областния управител  Марио Тодоров. Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество между двете институции в посока развитие на селското стопанство в региона.

Сподели в: