Върни се горе

Изпълнителна агенция по горите и нейните структури извършват проверка на дейността на Общинско предприятие – Копривщица. Инспекциите са започнали веднага след подадени сигнали за нарушения на 18 юли. След приключване на всички изнесени твърдения и с оглед гореописаните констатации, ще бъде уведомена и прокуратурата, както и кмета на Община Копривщица – за предприемане на действия по компетентност, като за установените административни нарушения се съставят актове.

Изпълнителна агенция по горите и нейните структури осъществяват своите правомощия, при спазване на принципите на законност и прозрачност и разпространяваните твърдения в публичното пространство за евентуална обвързаност са обидни за работещите на терен горски служители и са неоснователни.

Твърденията за извършени нарушения, показани в репортажа се отнасят за общински горски територии и земеделски земи с горска растителност, които се стопанисват и опазват от Общинско предприятие – Копривщица, за което г-н Дунчев е подал няколко сигнала през настоящата седмица, първият от които на 18.07.2022 г.

Още същия ден служители на РДГ-София са започнали извършването на проверки, като впоследствие са се включили и служители на ИАГ. Поради големия обем на дейността, която следва да се извърши, проверките продължават и към настоящия момент.

През настоящата година дейността на ОП – Копривщица бе обстойно проверявана, в периода от 6-ти до 10 юни 2022 г. служители от РДГ-София. В хода на осъществения контрол в редица обекти, отдадени за добив на дървесина, включително и държавни горски територии, установената незаконна сеч вследствие на проверката е с ориентировъчен обем от 151,0 кубически метра лежаща маса, 21,0 кубически метра трупи и 6,0 пространствени кубически метра дърва за огрев. Проверяващите са съставили 3 акта за установени административни нарушения по Закона за горите на регистрирания лесовъд, получил позволителните за сеч и осъществяващ контрола при извеждане на сечта и на двама служители от Общинско предприятие - Копривщица, за неизпълнение на вменените им задължения. За установените деяния, покриващи състава на престъпления по Наказателния кодекс (издадени 17 броя превозни билети от служители на ОП-Копривщица, без да има извършена сеч през 2022 г. и сеч на дървета без контролна горска марка) от страна на РДГ-София е подаден и сигнал до Районна прокуратура - Пирдоп за преценка за наличие на достатъчно данни за търсене на наказателна отговорност.

            След извършената проверка през месец юни 2022 г. в Прокуратурата са подадени и още два сигнала – първият за извършена сеч в имоти – земеделски територии, за които има издадени разрешителни за сеч, а вторият за констатирана сеч в земеделски територии върху 3 дка, като няма издадени разрешителни за сеч от кмета.

            В резултат на извършените през настоящата седмица проверки от страна на ИАГ и РДГ София са констатирани нарушения на закона за горите и подзаконовата нормативна уредба, по съществените, от които:

-           Извършване на добив на дървесина от насаждение без издадено позволително за сеч;

-           Неизпълнение на възложените дейности по опазване на горските територии, от горски стражари на ОТ Копривщица;

-           Липса на значителни количества добита дървесина от временни складове;

-           Нарушения в дейността на обект за преработка на дървесина.

Относно разпространяваната информация за провеждане на конкурси за директори на регионални дирекции без спазване на законовите норми, Министерство на земеделието категорично заявява, че изнесените твърдения по отношение на провежданите конкурси в РДГ Ловеч и другите структури в ИАГ не отговарят на истината.

Сподели в: