Върни се горе

Информация за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“

Във връзка с постъпили сигнали в МЗм за установена смъртност на пчелни семейства, в резултат на неблагоприятните климатични условия и по-специално високи температури и продължително засушаване през 2020 г. бе пренотифицирана схема на Държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“.

Помощта има за цел да бъдат подпомогнати земеделски стопани-пчелари  за понесените загуби вследствие на тежката суша, в размер до 80%. При определяне на обезщетението, са взети средните пазарни цени на отводки по данни от Системата за агропазарна информация (САПИ ЕООД), за първото полугодие на 2021 г., които са в размер на 119,50 лева.

Определеният бюджет по държавната помощ, с Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ (Протокол №180/27.07.21 г.), в размер на 3 млн. лева има индикативен характер и той отразява направените изчисления и планиране от страна на администрацията, за потенциалните загуби. Целта бе подпомагане на всички пострадали пчелари, регистрирани в съответствие с действащото законодателство. В хода на обработка на заявленията, голяма част от потенциалните бенефициери, не представиха изискуемите документи даващи гаранция, че загубата на пчелни семейства е в резултат на събитието „тежка суша“. Това е причината, поради която пчелари останаха извън обхвата на помощта.

В случай на неусвоен остатък по дадена държавна помощ, средствата  се насочват, с решения на УС на ДФ „Земеделие“, съобразно нуждите на сектор „Земеделие“.

 

Основната дейност на САПИ ЕООД, като независима обществено-държавна институция в страната е събирането, обработката и предоставянето на пазарна ценова информация по цялата продоволствена верига.

Сподели в: