Върни се горе


Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите започва изпълнението на дейности, включени в Плана за управление. Това ще се осъществява по проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

Заложени са дейности за опазване и поддържане популациите на консервационно значими растителни видове за региона, като пролетно котенце, жълта и петниста тинтява и златовръх. Също така е предвидено проучване на местообитанията на алпийския тритон и неговата численост. Ще бъдат въведени екземпляри в проучени райони от България. Планирано е поставянето на нашийници на дивата коза с цел проследяване и проучване на миграцията на този животински вид. Експертите от парк „Рилски манастир” ще работят за възстановяването и опазването на видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие и включени в Червения списък на висшите растения в България. Ще бъде изграден посетителски - информационен пункт в местността Кирилова поляна, както и екопътека за хора с трайни увреждания. Предвиден е и ремонт на седем туристически маршрута. Периодът на изпълнение на проекта е две години и е на стойност 978 014 лева.

 


Сподели в: