Върни се горе

 

От 9 май 2016 г. до 3 юни 2016 г.,  включително, ще бъде отворен прием на проекти по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. Бенефициент са местни поделения на вероизповедания, като подмярката е част от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

 

Целият бюджет за подпомагане по проектите от отворения прием е в размер на 25 милиона евро. Максималният размер на общите допустими разходи за един отделен проект е левовата равностойност на 400 000 евро. Финансовата помощ по проект за инвестиция, от която няма да се генерират нетни приходи след приключването й, е в размер на 100 % от допустимите разходи. В случай, че инвестираното по проекта ще генерира приходи след извършването на инвестицията, финансовата помощ е в размер на 75% от одобрените разходи.

 

Заповедта за извършването на приема е поместена на официалния сайта на Министерство на земеделието и храните в рубрика „Актуално”. Информация може да се намери и на сайта на Държавен фонд „Земеделие”– Разплащателна агенция и в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” и областните дирекции „Земеделие”.

 

Сподели в: