Върни се горе

С Решение за изпълнение от 27.08.2012 г. Европейската комисия разреши отпускането на национални доплащания към директните плащания в България за 2012 г. В резултат на полученото разрешение от ЕК, плащанията могат да се извършват в съответствие с искането на България, изготвено в рамките на допустимите максимални лимити съгласно Регламент 73/2009, след приключване на задължителните проверки по схемите за национални доплащания.

 

Във връзка с най-често допусканите пропуски от страна на животновъдите, които кандидатстват за подпомагане, напомняме, че по всички схеми, обвързани с производството, животновъдите имат задължение да поддържат заявените животни най-малко 100 дни от последния ден на подаване на заявления за подпомагане. За Кампания 2012 периодът на задържане на заявени животни е от 12 юни до 19 септември 2012 г. Животновъдите, които имат отпаднали животни по време на периода на задържане трябва да направят замяна по реда на Наредба 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане. В случай, че има отпаднали животни и не е извършена замяна се предвижда намаление на помощта, а при неспазване на минимум 80% задържане на заявените животни- отказ за изплащане на подпомагане. Животновъдите, които кандидатстват по схемите за подпомагане на овце майки и кози майки трябва да осигурят електронна идентификация (чипиране) за всички овце и кози, родени след 01.01.2010 г.

Сподели в: