Върни се горе

 

На 15 октомври 2012 г. се проведе заключителен семинар по Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор, финансиран безвъзмездно от Фонда за институционално развитие на Световната банка и изпълняван от Министерство на земеделието и храните / Изпълнителна агенция по горите (МЗХ/ИАГ). В събитието участваха представители на МЗХ, ИАГ и регионалните дирекции към нея, Държавните горски предприятия, браншови и неправителствени организации, горски предприемачи, профсъюзни организации, учени и други заинтересовани страни и институции от горския сектор. В рамките на семинара бяха представени резултатите и извършените дейности по Проекта, който е на стойност 430 хил. щ.д. и се реализира в периода октомври 2010 – октомври 2012 г.

 

 

Проектът в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор стартира с цел предоставяне на техническа помощ на Изпълнителната агенция по горите за успешното провеждане на институционална реорганизация и обучение за подобряване управлението на горите.„Проектът в подкрепа на институционалната реформа се реализира успешно и подпомогна осигуряването на устойчиво и конкурентоспособно развитие на горския сектор в съответствие с принципите за многофункционално стопанисване на горите“, заяви инж. Красимир Каменов, заместник-изпълнителен директор на ИАГ и ръководител на Проекта. В изявлението си той благодари на Световна банка за ангажираността и подкрепата: „Проектът е доказателство за успешното сътрудничество със Световна банка с цел ефективо управление и стопанисване на горския сектор в България. Ние сме изключително признателни за финансовата подкрепа в този важен за сектора период. Осъществяването на институционалната реформа е продължителен процес, който изисква усилията и отдадеността на всички заинтересовани страни и ние вярваме, че с този Проект беше даден силен старт за успешното реализиране на тази реформа“.  

 

 

Извършените дейности по Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор бяха обобщени от г-жа Йени Кацарска, координатор на проекта, която акцентира, че са създадени редица документи, методики и информационни материали, които да подпомогнат в дългосрочен план успешното завършване на реформата и разработването на стратегически документи за управление на горския сектор. Г-жа Кацарска увери, че всички дейности са реализирани на изключително високо професионално ниво от утвърдени международни и български експерти и учени, с широко обществено участие и активно обсъждане с всички заинтересовани страни от сектора.

 

В резултат на предоставената икономическа, правна и институционална експертна помощ бяха изготвени допълнения и препоръки към нормативната и под-нормативната уредба. Разработени са бизнес-модели за организацията, дейността и финансовото обезпечаване на новосъздадените държавни предприятия, включително и анализ на риска. Предложени са техники и инструменти за функционирането на държавните горски предприятия и за улесняване на диалога със заинтересованите страни. Основно внимание бе отделено за определянето на инструменти, осигуряващи прозрачност и намаляващи в най-голяма степен възможностите за корупционни практики в сектора.

 

Друго направление от дейностите по Проекта бе разработването на проект на методика и стратегически план за наблюдение и оценка на процеса на реформа и дейността на сектора като цяло. Благодарение на тези документи може да се проследява напредъка в постигането на стратегическите цели и необходимостта от предприемане на коригиращи мерки.

 

В рамките на Проекта в подкрепа на институционалната реформа беше извършено обучение, за да се подпомогнат  представителите на сектора при изпълнение на новите отговорности и задачи, определени им от Закона за горите. Обучението се проведе в 6 модула, дефинирани при активна дискусия с професинолните групи и заинтересованите страни. Проведено бе обучение за ръководителите от сектора и бяха обучени обучители за предаване на получените знания в техните структури/организации. Участваха представители на ИАГ, ДГП и частни горовладелци.

 Сподели в: