Върни се горе

Само за осем месеца задълженията на „Напоителни системи“ ЕАД /НС ЕАД/ са се увеличили с около 5 милиона лева.  Към 30.06.2016 г. те са били 29 574 000 лв., а към 08.03.2017 г. - 34 439 000 лв. За същия период несъбраните вземания са нараснали с около 4 милиона лева и от 13 511 000 лв. са станали 17 252 000 лв. Това показват първите данни от проверката на дейността на бившия изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД /НС ЕАД/ Галина Панайотова. Установени са и нередности, свързани с възнагражденията, получавани от Галина Панайотова като  изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите. Според Търговския закон тя няма право да бъде едновременно и на двата поста. Въпреки това за шест месеца от управлението на държавната фирма, Панайотова е получила общо над 36 000 лева.

 

На 26.10.2016 година ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“ на НАП съставя ревизионен акт, с който не признава правото на данъчен кредит и извършени разходи на дружеството по сключен договор с „НС Агро“ АД за общо 732 627, 74 лв. Този ревизионен акт не е обжалван от изпълнителния директор в определения 14-дневен срок. Така не са защитени интересите на дружеството и му е нанесена вреда в размер на 732 627, 74 лв. С тази сума са увеличени задълженията на НС ЕАД към НАП.

За главен счетоводител на НС ЕАД от 26.07.2016 г. до януари 2017 г. се е разписвало лице, наето на граждански договори като консултант, за пет месеца са му изплатени 18 700 лв. В същото време това лице е държавен служител в Министерство на земеделието и храните, което означава, че е нарушен Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Друг служител, отново на МЗХ, пък е получавал по 1500 лв. месечно  и е взел над 6000 лева по граждански договор с НС ЕАД.

 

Проверката показва също, че умишлено е пропуснат срокът за подновяване на договорите за заем, сключени с Държавните горски стопанства за общо 6 967 779 лв. Това може да доведе до образуване на нови изпълнителни и съдебни производства срещу „Напоителни системи“  с искане за незабавно възстановяване на дължимата сума.

Подписани са и споразумения за доброволно уреждане на отношенията между НС ЕАД и юридически лица по сключените борсови договори за покупко-продажба на черни метали. В рамките на тези споразумения са изплатени 71 404, 42 лв., въпреки че има заведен иск и  досъдебно производство.

 

След като приключи проверката, цялата информация за закононарушения ще бъде внесена в Прокуратурата.

 

Новоназначеният изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева е завършила висше юридическо образование в УНСС гр. София през 2008 г. Притежава и сертификат за придобиване на знания и умения по темата „Управление на водите“. Близо две години е оглавявала Административно-правна дирекция в НС ЕАД. Трудовото й правоотношение е прекратено незаконосъобразно от  предишния изпълнителен директор Галина Панайотова, на основание  чл. 328, ал.2 от КТ . Динева е възстановена на длъжността от 06.01.2017 година с Решение № 1908 на Районен съд – гр. София. Актът на г-жа Панайотова  е обявен за незаконосъобразен, а дружеството е осъдено да заплати 12 200 лв. обезщетение. Срещу Снежина Динева не е имало и няма образувани съдебни и досъдебни производства за злоупотреби.Сподели в: