Върни се горе

Европейската комисия отчита позитивно, че Стратегическият план (СП) на България е базиран на факти за идентифициране на проблемите и взетите решения, както и добре балансиран набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор и селските райони в България. Това се казва в изложението от 57 страници на Европейската комисия, включващо коментарите по представения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., получени на 23 май 2022 г. в Министерство на земеделието. Това е етап от процедурата по одобрение на стратегическите планове, посочен в  член 118, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2115.
Европейската комисията предоставя констатации и коментари по отношение на: стратегическата насоченост на плана; насърчаването на интелигентен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор; подпомагането и укрепването на околната среда; укрепването на социално-икономическата структура на селските райони; стимулирането и споделянето на знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони, както и приноса за постигане на целите на Зеления пакт.
В контекста на кризите в областта на опазването на климата, биологичното разнообразие, политическата ситуация в Украйна, повишаването на цените на суровините, на преден план се поставя неразривната връзка между действията по опазването на климата и осигуряването на продоволствената сигурност.
Чрез изпращането на коментарите си, Комисията отваря структуриран диалог с националните органи в процеса по одобряването на СП за ОСП.
Към момента екипът на Министерство на земеделието, участвал в разработването на Стратегическия план за България, анализира постъпилите от ЕК коментари, като в рамките на следващите седмици ще започнат и двустранните срещи със службите на ЕК. Предстои  работен процес в рамките, на който Министерство на земеделието ще предостави на Комисията цялата необходима допълнителна информация и по целесъобразност ще бъде извършена актуализация на предложения план.
В рамките на тези срещи, ще бъдат детайлно коментирани и обсъждани и постъпилите коментари и препоръки от страна на ЕК, като Министерство на земеделието ще има възможност да представи своята позиция по отношение на отделните елементи и интервенции включени в СП, а ЕК ще представи и разяснителна информация, както и насоки свързани с бъдещата работа по СП.
Паралелно с това Министерството на земеделието продължава с провеждането на тематичните работни групи за разработването на Стратегическия план със заинтересованите страни и браншовите организации в рамките, на които ще се представят постъпилите коментари от ЕК, както и становищата от заинтересованите страни в процеса на общественото обсъждане на Стратегическия план и напредъка по тяхното отразяване, в резултат на дискусиите  с ЕК.
Срокът за одобряването на всеки стратегически план по ОСП е шест месеца след представянето му от съответната държава членка.

Сподели в: