Върни се горе

Стадо от 85 овце в село Чоба, община Брезово, област Пловдив беше принудително умъртвено и загробено, заради констатирано огнище на заболяването „шарка по овцете и козите“.

 

Веднага след получаване на сигнала за съмнение на заболяването, екип от ветеринарномедицински специалисти към Областна дирекция по безопасност на храните, град Пловдив извърши клинични прегледи и взе кръвни проби за лабораторни изследвания. Лабораторните резултатите са потвърдили заболяването в стадото от 85 овце, като диагнозата е поставена от екип към дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, към Централно управление на БАБХ.

 

Разпоредени са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Определена е предпазна зона около огнището на болестта с радиус 3 километра, в която влиза с. Чоба, община Брезово, област Пловдив. Определена е и наблюдавана зона с радиус 10 километра, около огнището на болестта „шарка по овцете и козите“, в която влизат следните населени места: Област Пловдив - с. Отец Кирилово, гр. Брезово, с. Тюркмен, намиращи се в община Брезово и с. Болярино от община Раковски. Област Стара Загора - с. Православ, с. Верен, с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Опълченец и с. Малък дол, намиращи се в община Братя Даскалови.

Забранени са пазарите и изложбите за животни на територията на Пловдивска и Старозагорска област. Движението на овце и кози се разрешава само за незабавно клане след извършен клиничен преглед и термометриране в селищата извън 3 и 10 километровата зона на огнището в Пловдивска и Старозагорска област.

 

Ветеринарномедицински специалисти извършват всекидневни клинични прегледи за шарка по овцете и козите в 3 и 10 килиметровата зона, а в населените места извън 3 и 10 килиметровата зона се извършват периодични прегледи два пъти седмично.

 

Собственикът на убитите животни ще бъде обезщетен. Разпоредено е да се извърши механично почистване и дезинфекция на заразения животновъден обект като всички материали, събрани при почистването да се загробят заедно с убитите животни. Всички възприемчиви животни, отглеждани в селищата попадащи в 3 и 10 километровата зона да се отглеждат при оборен режим.

 

Забранява се придвижването на овце и кози в населените места и извън населените места, попадащи в изброените зони.

 

Собствениците на животновъдни обекти на територията на областите Пловдив и Стара Загора, в които се отглеждат дребни преживни животни, да предприемат необходимите мерки, свързани с режима на влизане и излизане, ограждане и охрана на обектите, в които отглеждат животните си. Да не позволяват при паша и водопой смесване с други стада, както и закупуване на дребни преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства.

 

Заболяването не е опасно за здравето на хората.

Сподели в: