Върни се гореЗаместник-министър проф. Иван Палигоров ще вземе участие в Национално съвещание по стопанисване на горите в град Стара Загора. По време на съвещанието ще бъде направен отчет на стопанисването, контрола и планирането на извършваните дейности в горските територии.


Проблемните полета, по които ще се проведе дискусия, са изработването, приемането и утвърждаването на горскостопанските планове и програми, маркирането, издаването на позволителни за сеч и освидетелстването на сечища. Превенцията и борбата с болестите, вредителите и другите абиотични въздействия, възобновяване на гори, пострадали от биотични и абиотични фактори, също са тема на обсъжданията.


Акцент в дискусията ще бъдат областните планове за развитие на горските територии и предизвикателството при възлагане, изработване и приемането им.


Сподели в: