Върни се горе

Дискусия за възможностите за получаване на консултантска помощ от земеделски стопани и собственици на гори по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собствениците на гори" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. ще се проведе на 21 октомври в гр. Кърджали. Събитието е част от кампанията „Дни на отворените врати” по ПРСР на Министерство на земеделието и храните.
Срещата ще се проведе, от 11.00 ч., в сградата на „Бизнес инкубатор”-Кърджали и ще бъде с участието на д-р Мая Нинова, държавен експерт от дирекция „Развитие на селските райони” към МЗХ и г-жа Галя Ангелова, експерт от офиса на Националната служба за съвети в земеделието в Кърджали.
    Мярка 114 ще се прилага за първи път у нас от тази година. Целта й е да се  подкрепят фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. В комплекта консултации за фермерите се включват задължителни консултантски услуги. Те обхващат оценка на стопанството, съвети за подобрения относно изпълнението на изискванията на кръстосаното спазване и допълнителни консултантски услуги, които включват консултации по управление на стопанството, специфични консултации в областта на растениевъдството/животновъдството, изготвяне на пълен комплект по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Консултациите за собствениците на гори включва съвети за: запознаване с горското законодателство, планиране на лесовъдски дейности, запознаване със съвременни практики за стопанисване на горите, вещно право, екосистемни ползи от горите, превенция и защита на горите от пожари, насекоми и болести.

    Заповядайте на дискусията на 21 октомври 2011 г. /петък/, от 11 часа,  в сградата на „Бизнес инкубатор”- гр. Кърджали!        
Сподели в: