Върни се гореФинансирането от еврофондовете за земеделие не е под риск, както и няма заплаха за подпомагането  на бенефициентите. В момента Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции“ в земеделските стопанства от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2014 – 2020 г. (обн. ДВ бр.76 от 2016 г.),  е в сила.


Решението на тричленен състав на Върховния административен съд за отмяната на изменението на наредбата по жалба на Националния съюз на земеделските кооперации не е окончателно. Предстои произнасяне на петчленен състав на ВАС.  


Независимо от неговото решение няма заплаха и относно размера на бюджета по подмярка 4.1. Всички сключени договори по нея са законосъобразни.


Сподели в: