Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

 

От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 348 проекта със заявена финансова помощ 209 752 375 лева на последващо разглеждане подлежат 92 проекта. Те съставляват до 124% от бюджета по подмярката, който е в размер на левовата равностойност на 25 млн. евро и е определен със Заповед на министъра на земеделието и храните РД 09-179/07.04.2016 г. Общата сума на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е 60 206 935 лева.

 

Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението документи. Важно е да се отбележи, че издадените от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) удостоверения, в които е посочено, че обектът, предмет на инвестицията, притежава предварителна категория „местно значение“ или „национално значение“, не получават точки съгласно критериите за подбор.

 

Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

 

Кандидатите по подмярка 7.6 могат да направят индивидуална справка за броя получени точки на адрес: http://prsr.bg/.
Сподели в: