Върни се горе

Община Златарица получи авансови средства в размер на 54 581 лв. за изпълнението на проекта на "Промоция на продукти от риболов и аквакултури". Общата сума на цялата инвестиция е 109 163 лв. Общината е сключила договори с изпълнители на заложените дейности след проведена обществена поръчка, съгласно действащото законодателство.

 

Мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес" е насочена към повишаване потреблението на вътрешния пазар и развиване на нови пазари и нови пазарни ниши на продукти от риболов и аквакултура. Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 100 процента от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта, от които 75 % се осигуряват от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР) и 25 % – от държавния бюджет на Република България.

 

Собственици на два кораба получиха общо 222 051 лв. безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от ЕФР и националния бюджет в съотношение 85% към 15%.


Сподели в: