Върни се горе

До 31.08.2015 г. се удължава срокът, в който Националната служба за съвети в земеделието ще консултира безплатно земеделските производители, одобрени по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР. Това стана възможно с  промените в Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

Към края на 2013 г. одобрените стопанства по мярка 141 са над 8 500. Всички те ще могат да се възползват безплатно от услугите на НССЗ, като за това е необходимо да посетят Териториален областен офис на службата, където да подадат молба-декларация за получаване на исканите съветнически услуги. С удължаването на срока се цели ефективното и успешно изпълнение на одобрените проекти по мярка 141, както и ефикасното усвояване на средствата по мярката. Полупазарните стопани ще могат да продължат да получават и консултации относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и съвети по стандартите на Общността относно безопасните условия на труд. Тези съвети са свързани с посещение,  оглед и оценка на стопанството и даване на препоръки за изпълнение на изискванията за т.нар. кръстосано съответствие. В тази връзка възможността стопаните да се възползват от услугите на НССЗ по мярка 143 от ПРСР ще намали значително риска за тях да бъдат санкционирани по директните плащания,  в случай че са кандидатствали.

 

Освен това земеделските производители ще могат да получават професионална помощ в областта на управлението на земеделското стопанство и специфични съвети в областта на растениевъдството и животновъдството. Консултациите за управление на земеделското стопанство  включват разработване на маркетингов анализ, как се организира и управлява  стопанство, изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието, възможности за участие на земеделския производител в организации на производители.

 

В областта на растениевъдството и животновъдството напътствията включват технологии за производство в растениевъдството, препоръки за торене, за водене на растителнозащитни мероприятия, за напояване, технологии за отглеждане и хранене на животните, стандарти за хигиена и хуманно отношение, ветеринарномедицински въпроси.Сподели в: