Върни се горе

До 30 юни се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания 2024. Това стана възможно след като днес, в бр. 47 на Държавен вестник, бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Промяната е в отговор на поставени въпроси от земеделските стопани в рамките на провежданите срещи с тях. Удължаването на срока има за цел да даде възможност на стопаните да се запознаят по-добре с променените изисквания и условията за подпомагане преди подаване на заявленията си.

С изменението се създават всички необходими условия за прилагане на интервенциите за директни плащания, в съответствие с одобреното от Европейската комисия първо изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023-2027 г.) (СПРЗСР). Значително се намаляват административните изисквания към земеделските стопани по част от интервенциите по директните плащания от Стратегическия план.

С двете наредби се уреждат правилата за проверки, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Сред съществените промени, които се правят в нормативните документи са:

В екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, при насърчаване на зелено торене и органично наторяване са разграничени междинните и покривните култури, които са на полето в различните периоди.

Към схемата за екологично поддържане на трайните насаждения са добавени две нови дейности, които са приложими за междуредията на трайните насаждения. Включена е възможност за поддържането им с естествена растителност.

Към допустимите за подпомагане култури по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури са добавени нови видове трайни насаждения, които да се приемат за една култура. За да се облекчат изискванията към фермерите делът на основната култура е завишен до максимум 95%, в сравнение с 2023 г. - 90%.

Създава се нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи. Специфичната подкрепа ще даде възможност за постигане на балансирана себестойност за производителите на семена и картофопроизводителите, както и за осигуряване на по-лесен достъп на фермерите до посадъчен материал, адаптиран към условията в страната.

Измененията на Наредба № 3 са свързани и с допустимостта по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за животни, в частта за реализация на продукция. Отпада ангажиментът на земеделските стопани да доказват реализация на продукция, предоставяйки документи за това. Предвидено е условието да се доказва чрез  административни проверки за наличие или липса на регистрация в системите за регулиране на пазара в сектор „Мляко“, както и в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за установяване на движение на животните в сектор „Месо“. Това се отнася за всички животни крави, биволи, овце и кози.

С пълния текст на Наредбата може да се запознаете тук.

Сподели в: