Върни се горе


За консенсусно решение на базата на анализ на екологичното състояние и техническите параметри на язовирите относно техните нива и обеми, се договориха водоползватели на язовири от Кърджалийско на среща в Министерство на земеделието и храните.


В два от язовирите по водните каскади до Кърджали и Доспат се намират най-големите запаси от аквакултурна биомаса, заяви при откриването на срещата проф. Иван Палигоров, заместник-министър на земеделието и храните. Той подчерта, че това налага стопанисването на язовирите и използването им от всички ползватели да бъде балансирано и със зачитане на обществения интерес.


Заместник-министърът подчерта, че основна задача на междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните от 24 април 2017 г., е да направи анализ на съществуващата нормативна уредба с оглед определяне на специален режим на ползване на комплексните и значими язовири за риборазвъждане, свързан с поддържане на минимален безопасен обем.


От Института по рибарство и аквакултури в град Пловдив посочиха, че в повечето язовири в страната биомасата от аквакултурни продукти е в размер от 100 до 300 тона. В двата язовира до Кърджали и Доспат е концентрирана най-високата биомаса в размер съответно на 2400 и 1000 тона. Това налага отговорно отношение към нейното съхранение.


Работната група, в чийто състав влизат представители на Асоциацията на рибопроизводителите, Националната електрическа компания, МОСВ, ИАРА, Напоителни системи ЕАД, Института по рибарство и аквакултури и Българска фондация „Биоразнообразие” ще излъчи свои представители, които да обсъдят и намерят конкретни технически обосновани мерки, които да намалят екологичните и икономически загуби на заинтересованите водоползватели. Беше договорено при необходимост да бъдат обсъдени и инициирани нормативни промени.

Сподели в: