Върни се горе

Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов се срещна с производители на ориенталски тютюни от областите Благоевград, Хасково и Кърджали в МЗХ. Той беше категоричен, че тютюнопроизводството е важен за страната ни отрасъл. Точно по тази причина готвените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия ще бъдат обсъждани с реалните тютюнопроизводители и с членовете на Консултативния съвет по тютюна, за да могат да бъдат максимално полезни на заетите в сектора.

 

Зам.-министър Абазов заяви, че тютюнопроизводството е важен за страната ни отрасъл. „След последните промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия е въведена пълна либерализация в сектора и свободни пазарни отношения, които противопоставят малките тютюнопроизводители срещу няколко мултинационални компании. При сега действащото законодателство липсва информация както за броя на тютюнопроизводителите, така и за изкупвачите на суровината”, коментира заместник-министърът. Той поясни, че тютюневият сектор обаче все още не е готов за пълна либерализация, поради естеството на производството и субектите, които участват в него. Затова целта на готвените промени е да бъде намерен баланса между  сегашната ситуация на пълна либерализация и тоталната регулация на пазара.

 

Зам.-министър Абазов припомни категоричната забрана на Брюксел за подпомагане на сектора с европейски средства, както и невъзможността страната ни да промени референтния период, който е безкрайно  несправедлив за българските тютюнопроизводители.

 

Той призова заетите в сектора да търсят и други начини за добавяне на доходност към своите стопанства освен със средствата по националните доплащания. Като пример посочи обединяването им в организации на производители, за да бъдат по-конкурентоспособни и да постигат по-висока цена на произвежданата суровина. Друга възможност, от която могат да се възползват е чрез кандидатстване за средства по Втори стълб от Програмата за развитие на селските райони, където могат да получават средства за необлагодетелствани райони, за малки стопанства, за млади фермери, за агроекология, за зелени плащания и противоерозионни мероприятия.

 

Зам.-министърът беше категоричен, че се работи по конкретни възможности за подпомагане на сектора по линия на държавните помощи.

 

По време на срещата бяха обсъдени предложения за въвеждане на минимални изкупни цени, които да залегнат в договорите между търговци и производители, както и промяна в минималните изисквания за изкупуване на тютюн. Бяха коментирани и възможностите за създаване на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на търговците, както и връщането на държавните експерти за оценка при спорове за изкупуването на тютюн. Участниците подкрепиха необходимостта от законодателни промени и въвеждането на регулаторни механизми, с които да бъдат защитени техните интереси.

 


Сподели в: