Върни се горе


Крайният срок  за подаване на заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) е 4 септември 2015 година. По нея ще се финансират дейности свързани с подготовката на стратегии за местно развитие. Общият бюджет по подмярката за настоящия прием е в размер на 4 766 422 евро.

 

Допустими кандидати за финасиране са местни партньорства или инициативни групи. Максималният бюджет, за който може да кандидатства едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР през предходния програмен период 2007-2013 г. е 30 000 евро, а за кандидати, които вече са подавали документи, той е в размер на 25 000 евро.

 

Документи ще се приемат в сградата на Министерство на земеделието и храните, която се намира в гр. София на бул. „Христо Ботев“ 55.

 

На електронния адрес: rdd@mzh.government.bg може да получите допълнителна информация, както и да задавате въпроси.

Сподели в: