Върни се горе

Концепцията не е финална и ще се проведе дискусия преди внасянето й за одобрение от Министерския съвет

 

Проектът на Концепция за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г. е резултат на дискусии, които се провеждат в рамките на специална Работна група, която заседава от 9 юни т.г. и включва повече от 40 фермерски организации от всички браншове на сектора. На провежданите тематични срещи бяха последователно обсъждани отделните аспекти на директните плащания, въз основа на анализи и документи, публикувани на интернет страницата на МЗХ. В отговор на предложенията на членовете на Работната група, отделните аспекти на прилагането на директните плащания са обобщени в единен документ.

 

Проектът на Концепцията е публикуван на Портала за обществени консултации на електронната страница на Министерски съвет, както и на интернет страницата на МЗХ. Документът ще бъде обсъден на следващото заседание на Работната група в началото на следващата седмица. Концепцията не е финална и ще се проведе дискусия преди внасянето й за одобрение от Министерския съвет.

 

По голяма част от обсъжданите от членовете на Работната група теми беше постигнат консенсус. Сред тях са продължаване на прилагането на Схемата за единно плащане на площ, неприлагане на схемата за плащане за райони с природни ограничения по Първи стълб, параметри на екологично насочените площи и прилагане на диверсификацията като част от „зелените” изисквания, прилагане на преразпределително плащане и  преходна национална помощ, минимален размер на стопанството от 0,5 ха, както и въвеждане на допълнителни изисквания за образование при младите фермери.

 

Най-големи различия между представителите на браншовите организации се очертаха по отношение на прехвърлянето на средства между първи и втори стълб и прилагането на намаление и таван на плащания. Предвид спецификата на проблемите, пред които са изправени различните браншове по някои от теми бяха изказани диаметрално различни предложения за разпределение на средствата. По тази причина е невъзможно удовлетворяването на всички искания и постигане на пълен консенсус по всички въпроси между отделните браншови организации. С изготвения Проект на Концепцията, МЗХ се стреми да постигне баланс  между исканията на отделните сектори и в съответствие с политиката на МЗХ.

 

Отчитайки предложенията на браншовите организации от сектора,  Проектът на Концепцията представя в обобщен вид дискутираните по време на работните заседания отделни елементи на бъдещата система за директни плащания. Целта е постигането на най-благоприятен начин за въвеждането на многопластовата структура на директните плащания в България от 2015 г.

 


Сподели в: