Върни се горе

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е провела 580 изнесени приемни в цялата страна от началото на годината. По време на изнесените приемни над 3300 земеделски производители са получили  на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

 

Над 730 консултации с млади фермери и земеделски стопани са осъществени  в изнесените приемни на НССЗ в периода на първият прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. В рамките на първия прием експертите на НССЗ изготвиха безвъзмездно 1 320 проекта на млади фермери кандидати, което е повече от половината проекти от общо подадените по подмярката.

 

НССЗ продължава своята дейност с провеждането на изнесени приемни, както и информационни срещи – семинари  в цялата страна. Информация с датите, часовете и местата на провеждане на събитията е публикувана на електронната страница на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности”, подрубрика „Изнесени приемни”.

Сподели в: