Върни се горе

В първите области на територията на страната вече е обявен пожароопасен сезон в горите. Това са: Благоевград, Бургас, Пазарджик, Пловдив, София и Ямбол. Предприетите мерки са във връзка с осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването става по предложение на директора на съответната регионална дирекция по горите и със заповед на областния управител, който определя времетраенето. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – ноември.    

 

В заповедите са предвидени забранителни и организационни мерки, както и дейности, които да предотвратят възникването на пожари. Собствениците на горски територии трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност, с цел недопускане на пожари, да планират и изпълняват мерки за защита на горските територии в страната.

 

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места. Особено внимание трябва да се обърне на направата на нови и поддържането на стари минерализовани ивици, както и на почистването на тревните площи покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др. Всички големи комплекси от култури и насаждения е необходимо да се разделят с бариерни и лесокултурни прегради.

 

Представителите на туристическите дружества, организаторите на различни прояви в горските територии, както и ръководителите на сдружения на ловците и риболовците, са длъжни да инструктират участниците относно правилата за пожарна безопасност и изискванията за защита, преди всяко пребиваване в гората.

 

Държавните горски и ловни стопанства, регионалните дирекции по горите, както и кметовете по места, е необходимо да организират дежурства и денонощна телефонна връзка със структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР при възникване на горски пожари.   

 

Необходимо е също осъществяване на строг контрол в земеделските територии по отношение спазването на забраната за изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.

 

Лице, забелязало пожар в горските територии, незабавно трябва да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 

По данни на Изпълнителната агенция по горите опожаряването на стърнища, ливади и пасища са сред основните причини за възникването на горските пожари и през 2013 г., - 98 бр., или 24 %. Поради човешка небрежност през миналата година са станали 110 бр. горски пожара, или 27%.

 

Общо регистрираните пожари през изминалата година са 408 бр., при които са засегнати 3 314 хектара горски територии. За сравнение през 2012 година са възникнали близо два пъти повече огнени стихии – 876 бр., при които са били обхванати 12 730 хектара.   

Сподели в: