Върни се горе

Вървим в защита на тези, които работят в гората и се грижат за нейното опазване и устойчиво и многофункционално развитие. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова при откриването на третото заседание на работната група за промени в горското законодателство. Тя подчерта, че се правят промени, за да бъде защитен всеки един, който работи в горите.

 

Д-р Маринова заяви, че се правят корекции, за да се облекчи дейността на малките и средни ползватели в сектора, за да могат да работят, да реализират своите идеи и намерения и да се върви към устойчиво и конкурентно развитие на горския отрасъл.  

 

На срещата бяха докладвани и обсъдени текстове на промени в Закона за горите, свързани с бележки от предходното заседание, когато той беше разискван по-обстойно. Измененията в по-голямата си част засягат стопанисването на горски територии и ползването на дървесина и недървесни горски продукти, сроковете за залесяване на сечища и опожарени горски територии, определението за местни фирми и условията за дърводобив от тях,  промени за управлението и стопанисването на общинските гори и др.  Предстои да бъдат направени и допълнения в някои от текстовете, отнасящи се до фонд „Инвестиции”. Зам.-министър Маринова съобщи, че до края на тази седмица предложенията за промени в Закона ще бъдат обсъдени с неправителствените организации.

 

По време на заседанието членовете на работната група дискутираха и предварително постъпилите предложения за промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Предложените текстове засягат някои от дискусионните въпроси, свързани с гаранциите и неустойките по договорите, облекчаване на процедурите за извършване на дейности в горите и ползването на дървесина. Членовете на групата ще имат възможност да направят своите коментари и да бъдат разгледани всички бележки по Наредбата, които постъпват.

 

Зам.-министър Маринова уточни, че след постигане на консенсус по всички предлагани промени по Наредбата предстои задължителната съгласувателна процедура. След приемането на становища от всички министерства, министърът на земеделието и храните, при изпълнение на неговите правомощия, ще внесе този нормативен акт за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

 

Работна група е с широко представителство, включващо служители от Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, ръководители на държавни горски предприятия, регионални дирекции по горите, представители на заинтересованите страни в лицето на браншови и професионални организации от сектора горско стопанство, от Сдружението на собствениците на гори и от Асоциация „Общински гори”, както и представители на най-големите дървопреработвателни предприятия в страната.Сподели в: