Върни се горе

Бенефициентите по Програматата за развитие на селските райони (ПРСР), които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, и имат одобрени непредвидени разходи (поради непредвидени обстоятелства), за които не е проведена обществена поръчка, е необходимо да проведат процедура на договаряне без обявление при условията на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.         Документацията от проведената поръчка се представя в ДФ „Земеделие” за оценка на допустимостта за сключване на aнекс за одобряване на допълнително договорената услуга или строителство към договора за предоставяне на финансова помощ. Одобрението не води до увеличаване на първоначално одобрената финансова помощ за непредвидени разходи.

 

При извършване на дейности и услуги с разходи над одобрената финансова помощ за непредвидени разходи, разликата се покрива от бенефициента.

 

ДФЗ препоръчва преди сключване на Анекс към Договора с избрания след проведена обществена поръчка изпълнител, да бъде извършено предварително запитване до фонда, за да се избегне сключването на анекс с изпълнител, чийто предмет впоследствие няма да бъде одобрен.

 

Подробни указания са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие” за ПРСР (www.prsr.bg), раздел „Нормативна база”, секция „Документи”.


Сподели в: