Върни се горе

 

При проверка на Регионална дирекция по горите - Велико Търново бе констатирано, че са добити незаконно повече от 100 куб. м. дървесина в района на с. Росно, Община Златарица.

 

В насаждението по утвърдена горскостопанска програма е предвидено провеждането на 85% санитарна сеч на увредени в резултат от снеголом и снеговал дървета. На място, проверяващите установяват, че са отсечени здрави и неувредени от бедствия дървета и немаркирани в основата с контролна горска марка, съгласно законовите изисквания. За нарушението е съставен констативен протокол. Предписанието на проверяващите е за прекратяване на издаденото позволително за сеч. Със Заповед на директора на РДГ Велико Търново, това вече е факт.

 

При повторната проверка на терен, се констатира отново,че са отсечени и повалени около 100 куб. м. здрави, неувредени дървета, които вече са премаркирани. За установените нарушения по Закона за горите ще бъдат съставени актове за нарушения на лицензираните лесовъди, отговорни за изготвянето на горскостопанската програма и маркирането на имота. Преписката по случая ще бъде предадена на прокуратурата.

 

 

Сподели в: