Върни се горе

Общините в селските райони ще могат да кандидатстват с до три проекта по подмярка 7.2" Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 " Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на петото заседание на Комитета по наблюдение на Програмата.

 

 

Той подчерта, че ограничението ще бъде вписано в заповедта за прием, който се очаква да стартира в края на месец август.  Заместник-министър Грудев  уточни, че за дейности, свързани със социална, образователна, и културна инфраструктура, в един проект ще може да бъде включен само един обект.  По време на заседанието бяха обсъдени критериите за подбор на общинските проекти. "Всеки един критерий е ясен и точен и ще даде реална представа за това коя инвестиция трябва да бъде подкрепена", съобщи Грудев. Той обясни, че за инвестиции за строителство или рехабилитация на нови или съществуващи пътища и съоръжения ще се подпомагат проекти, получили минимален брой от 20 точки. "Най-важният критерий при пътищата е броят на населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. Следващият по важност  критерий е инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица. Общините от Северозападния район ще получат максимален брой точки за високо ниво на безработица, тъй като в 80 % от тях  е регистрирана над 40 % безработица" каза още Грудев.

 

 

 

На заседанието баха гласувани и критериите за подбор на проектни предложения за инвестиции за строителство или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях. "Приоритет в новия програмен период ще бъдат главните улици в селата", поясни Грудев. Той каза още, че по подмярка 7.2 ще бъдат изградени водоснабдителни системи. "Тук целта е да се подобри качеството и състоянието на водата на база на конкретния причинител. Ще се дава приоритет на общини, при които водата е замърсена", уточни той.

 

 

На заседанието бяха приети  и критериите за подбор на проекти за изграждане, ремонт и обзавеждане на социални услуги за деца,читалища с обществена значимост, училища и детски градини.
Сподели в: