Върни се горе

Днес в гр. Кърджали бе представена новата мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. пред земеделски производители.  Нейната цел е да подкрепи фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. Отпускането на финансова помощ по мярката ще стартира през месец ноември тази година.

Под консултантски услуги, за които ще се отпуска европейско финансиране, се разбира комплект от консултации, които обхващат оценка, предоставяне на информация и съвети към фермера или собственика на гори от консултантска организация, вписана в Регистъра на консултантите по мярка 114.

Финансовата помощ е в размер на 80 % от доказаните с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи общи допустими разходи, но не повече от 1500 евро за пълен комплект консултации. За комплекта консултации в областта на горите максималната стойност на допустимите разходи е 240 евро.

Бенефициенти по мярката могат да бъдат фермери и собственици на гори при спазване на следните изисквания:

  • Фермерите могат да бъдат физически или юридически лица, които са регистрирани в ИСАК и/или са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. За получаване на консултантски услуги в областта на горите са допустими физически, юридически лица и техните сдружения и общини, които са собственици на гори.


На 28 октомври 2011 г. тя ще бъде представена и в гр. Ловеч. Мярката ще се обсъди със земеделските производители от областта от 11.00 часа в зала на х-л „Президиум Палас”. От 10.00 ч. пред сградата на Общината ще бъде открит и Информационен щанд на Министерство на земеделието и храните за провеждане на „Ден на отворените врати” по Програмата за областта.

Сподели в: