Върни се горе

Министър-председателят Огнян Герджиков назначи днес трима заместник-министри на земеделието и храните.

 

Доц. д-р Светла Янчева е досегашен заместник-ректор на Аграрен университет (АУ) – Пловдив по международна дейност, международни проекти и връзки с бизнеса и обществеността.

Доц. Янчева е завършила Висшия селскостопански институт през 1989 г. със специалност инженер-агроном. Има специализация по растителни биотехнологии. Започва научната си кариера през 1991 г. в Институт по генетично инженерство - Костинброд, а от 1995 г. е в системата на Аграрен университет – Пловдив. През 1997 г. защитава докторска дисертация, а от 1998 г. е научен сътрудник ІІ степен в Лаборатория „Растителни биотехнологии” при АУ. От 2006 г. е ръководител на Лаборатория „Растителни биотехнологии”, а от 2008 г. – доцент в катедра „Генетика и селекция”. През 2012 г. е избрана за председател на Общото събрание на АУ Пловдив, а от 2016 г. е заместник-ректор на университета.

Има многобройни научни публикации и специализации в Холандия, Белгия, Великобритания, Чехия, Израел.

Владее отлично английски и руски. Ползва и немски език.

 

Професор д-р Иван Палигоров е декан на Факултет „Стопанско управление” на Лесотехнически университет (ЛТУ) – град София. Чете лекции по дисциплините „Икономика на горското стопанство”, „Горска политика” и „Бизнес-комуникации и връзки с обществеността”. В тази области е съсредоточена и научната му дейност, като има над 120 научни публикации, в т.ч. 5 монографии и 9 учебника.

Завършил е ЛТУ през 1985 г., а през 1990 г. защитава докторат по икономика и управление на горското стопанство.

През 1999 г. придобива квалификация магистър по обучение на преподаватели по дистанционно обучение към ICBL Heriot-Walt University в Шотландия.

От 1985 г. до 1988 г. работи в Горско стопанство - Чехльово, община Велинград. От 1988 г. стартира научно-изследователската си дейност в Лесотехническия университет като докторант, а от 1990 г. е асистент, От 1997 г. е доцент, а от 2012 г. е професор. Два мандата е зам.-декан, два мандата е декан на факултет "Стопанско управление", а от октомври 2012 г. до февруари 2016 г. е заместник-ректор на ЛТУ. 

Председател е на Съюза на лесовъдите в България от 2009 г.

От 2011 г. до 2015 г. е координатор за България на проект „Интегрирано ориентирано към бъдещето управление на Европейските горски ландшафти – INTEGRAL”, в който участват партньори от 13 страни.

Владее английски и руски. Ползва и немски език.

 

Проф. д-р Георги Желязков е преподавател в Тракийския университет– град Стара Загора. От 2012 г. е ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.

Завършил е Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина – Стара  Загора през 1989 г., следдипломна квалификация в УНСС – гр. София през 1992 г. и редовна аспирантура към ВИЗВМ – гр. Стара Загора през 1993 г. През 1996 г. защитава докторска дисертация.

Преподава „Планиране и прогнозиране”, „Аграрно предприемачество”, „Бизнес стратегии”, „Бизнес иновации”, „Планиране на устойчиво развитие”.

Има специализации в САЩ, Португалия, Ирландия, Гърция, Великобритания, Холандия.

Отлично владее английски език.

Сподели в: