Върни се горе„Оценката на риска по хранителната верига трябва да се основава на научни знания и достоверни факти, да се осъществява отделно от управлението на риска по независим, безпристрастен и прозрачен за обществото начин и да служи като основа за предприемане на адекватни законодателни и контролни мерки, управленски решения и политики.” Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на юбилейната научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите“. Организатори на конференцията са Центърът за оценка на риска по хранителната верига и Националният център по обществено здраве и анализи.
 
Д-р Димитров припомни, че дълго време оценка на риска по хранителната верига не беше търсена при взимане на управленски решения. След 2002 г., когато ЕС създаде с регламент Европейския орган по безопасност на храните EFSA с цел изготвяне на научен анализ на рисковете по храни и фуражи, беше утвърден такъв подход на европейско равнище. С отделянето през 2016 г. на Центъра за оценка на риска по хранителната верига от органа, отговорен за управлението на риска- БАБХ и в България ясно бяха разграничени оценката от управлението на риска. Това създава възможност за изготвяне на независима от контролния орган научно обоснована оценка на възможните рискове по хранителната верига, което е по-надежден гарант за потребителя на всеки етап от хранителната верига, подчерта д-р Цветан Димитров.
 
Резултатът от дейността на Центъра е в полза на компетентните органи, ангажирани с управлението на рисковете при създаването на политиките и контрола по безопасността на хранителната верига, както и в полза на бизнес операторите на храни, потребителите и на обществото като цяло, уточни заместник-министърът. Научните становища и препоръки би следвало да имат ключово значение при превенция на кризи в областта на хранителната верига, посочи още той. Заместник-министърът подчерта в този контекст важността на научното сътрудничество и изграждането и работата в мрежи между европейския и националните органи по безопасност на храните, научно-изследователските институти и всички останали заинтересовани страни. Той акцентира върху основната роля в изпълнението на тази задача на Българския контактен център на Европейския орган по безопасност на храните.
 
Зам.-министър Димитров подчерта, че е необходимо да се разширява сътрудничеството между науката и бизнеса и че е радващ факта, че вече има сключени споразумения между ЦОРХВ и браншови организации, които търсят научната експертиза по анализ на хранителните рискове.

Д-р Янко Иванов, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига направи обзор на дейността на центъра в 10-те години от създаването му, като подчерта, че той има широк спектър от задачи и има какво да се даде за утвърждаване доверието на потребителите предвид на множеството предизвикателства, свързани с безопасността на храните - промяна на ареала на векторно преносимите заболявания, глобализацията и разширените географски хоризонти на икономиката и туризма, новите храни, новите ваксини, новите технологии за отглеждане на животни и растения. Той акцентира и върху новите компетенции на центъра по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти, както и по предоставянето на препоръки към институциите и бизнеса относно обучения на техните служители във връзка с установените рискове по хранителната верига.
 
Серджо Родейа от Европейския орган по безопасност на храните EFSA представи пред представителите на научните институции възможностите за коопериране и подпомагане.
 
По време на тридневната конференция ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с безопасността на храните, здравеопазването на животните и растенията и безопасността на продуктите на модерните селскостопански биотехнологии. За участие са поканени признати учени от България и чужбина, представители на академичните среди, научни организации, както и на EFSA и FAO.

Допълнителна информация за конференцията може да бъде намерена на сайтовете на ЦОРХВ и на Българския контактен център към EFSA.
http://corhv.government.bg
www.focalpointbg.com
Сподели в: