Върни се горе

  Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони обяви индикативния график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (2014 -2020 г.) за 2016 година. Графикът е поместен на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и на сайта на Програмата за развитие на селските райони.  

 

   В края на месец февруари 2016 г. се очаква да започне приемът на заявления по площните мерки от Програмата - Мярка 10 „Агроекология и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“, Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива  за водите“ и Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. Крайният срок за подаване на документи е 12 юни 2016 г.         

 

   Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата се предвижда да бъде отворена за прием през втората половина на месец март и ще приключи до средата на месец юни.     

 

   

   През месец април се превижда да се отвори подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП).

 

   Вторият прием на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ се очаква да стартира през месец юли, а през месец септември, тя ще бъде отворена за прием на кандидатите в обхвата на Тематичната подпрограма.

 

   Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ е предвидена да бъде отворена за прием в края на октомври.

 

   В началото на месец август 2016 г. се очаква да започне приемът по Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, а от края на месец август до октомври ще се приемат заявления по Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“.

 

   Общинските подмерки - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ също се очаква да се отворят за прием. За 5 седмици от края на месец юни ще стратира подаването на проекти по подмярка 7.2, а от края на месец юни до октомври ще се приемт заявления по подмярка – 7.6 от ПРСР (2014-2020 г.).            

   Пълният индикативен график можете да видите тук.

 

Сподели в: