Върни се горе

 „България е третата най-богата страна в Европа по биоразнообразие на горите си. От всички природни ресурси в страната, те заемат най-голям дял, като са с комплексно значение и затова е необходимо отговорно да се стопанисват”, заяви заместник - министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов в презентация на тема „Горският сектор в Република България” по време на Годишната среща на Съюза на Европейските лесовъди, приключила днес в Несебър.

Заместник-министър Костов допълни, че в Националната стратегия за развитието на горския сектор в република България за периода 2013-2020 е посочено: "Към 2020 г. България ще има жизнени, продуктивни и многофункционални гори; устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор; запазил биологичното разнообразие, качеството и количеството на водните ресурси в горските територии. Секторът ще продължи да подпомага икономическото развитие на страната, като осигурява подходящи условия за реализация на работниците и служителите в него, и като разширява до максимум усилията за смекчаване на последиците от изменението на климата и ще гарантира поддържането на здравословна околна среда".

Заместник-министър Костов заяви, че горските територии в страната са 4 180 000 ха, или 37% от територията на България, като около 67% от тях са широколистните. Обемът дървесина в тях е 650 млн. куб. м., годишният прираст е 14,4 млн. куб. м, а добивът на дървен материал от регенерирани и отгледни сечи е около 8 млн. куб.м. по официална статистика. Повече от половината или 55 % от горските територии са в НАТУРА 2000. Зам.-министър Костов подчерта, че в горския сектор работят добре подготвени специалисти, като допълни че те стопанисват 3 национални парка, 11 природни парка и 700 защитени зони с горски територии.

Важна задача секторът има и по отношение на управлението на речните басейни в горските територии. Изградените в страната баражи и прагове са 617 000 куб. м., 395 000 куб.м. са малките каменни прагове, 597 000 кв.м. плетове, 428 000 м ниски преградни речни плетове и 194 000 ха анти-ерозионно залесяване. Страната ни е включена и в общоевропейската борба с климатичните промени с програма от мерки за адаптация на горите към изменението на климата. В страната има и широко развита ловно-рибарска дейност с богати традиции и трофейна реализация, с регистрирани 130 000 ловци.

Сподели в: