Върни се горе


Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ е изготви 1 320 проекта на млади фермери кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в рамките на първия приемен период, който бе от 29 юни до 24 юли 2015 г. Това стана ясно след обобщаване на данните от предоставените консултантски услуги от Службата в цялата страна.

 

Изготвените от НССЗ проекти на млади фермери по подмярката надхвърлят с над 30% първоначално очаквания и заложен брой.

 

Подпомагането от страна на експертите на НССЗ продължава и в етапа на осъществяване на проектите на младите фермери.  След получаване на одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ младите фермери ще получават безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им. Всеки фермер може и да се възползва безплатно, и от услугите на Аналитичната лаборатория към НССЗ чрез взимане на почвени проби от обработваните от тях площи, изготвяне на агрохимичен анализ и предоставяне на препоръки за начините за торене.

 

Услугите са част от консултантски пакет наименуван „А2Б“, чрез който НССЗ предоставя на младите фермери по операция 2.1.1 “Консултантски услуги за земеделски и горски стопани” от подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г.   

 

В рамките на консултантския пакет, младите фермери получават и съвети:

-    за подходящи видове култури и породи животни, които да отглеждат в стопанството си;
-    за възможностите за подпомагане развитието на тяхното стопанство по различни национални и европейски мерки и схеми;
-    за техниката, технологиите и процесиите за отглеждане на култури и животни;
-    за всички регистрационните, разрешителните и лицензионните режими за стартиране на дейност в областта на земеделието;
-    за всички приложими за тях Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и законоустановени изисквания за управление (ЗИУ), както и оценка на произтичащите от тях задължения  за земеделските им стопанства. По този начин значително ще се намали риска да бъдат санкционирани по директни плащания поради неспазване на тези изисквания;
-    за приложимите в стопанствата им селскостопански практики от полза за климата и околната среда т.е. за т.нар. "зелени директни плащания";
-    за ефективното използване на водните ресурси в земеделското им стопанства, при спазване на всички нормативни режими в тази област;
-    за правилната употреба на продукти за растителна защита съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика и за методите на интегрирано управление на вредителите съгласно Закона за защита на растенията;
-    за стандартите за безопасни условия на труд и за намаляване на риска от пожари в земеделското му стопанство;
Сподели в: